Chất điều hòa sinh trưởng - 🧡 tiểu luận

Trưởng sinh chất hòa điều Chất điều

Trưởng sinh chất hòa điều CHẤT ĐIỀU

Trưởng sinh chất hòa điều 10 ứng

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

Trưởng sinh chất hòa điều Chất điều

Trưởng sinh chất hòa điều 5 Ứng

Trưởng sinh chất hòa điều Hiểu biết

Trưởng sinh chất hòa điều [PDF]Giáo trình

Trưởng sinh chất hòa điều [PDF]Giáo trình

Trưởng sinh chất hòa điều Chất Điều

Trưởng sinh chất hòa điều Tìm hiểu

Vai trò của chất điều hòa sinh trưởng

ETHEPHON

Ứng dụng trong trồng trọt NAA kích thích quả ra to và thân nhánh to khỏe.

  • Sự tổng hợp ethylene đã giảm đáng kể trong những cây cà chua chuyển gene bởi sự thể hiện của những cấu trúc gene không nhạy cảm với ACC oxidase, ACC synthase, bởi sự thể hiện của cấu trúc gene nhạy cảm với ACC deaminase và trong tất cả các trường hợp trì hoãn một cách có ý nghĩa sự chín của trái.

  • .
2022 demos.flowplayer.org